Днес обсъдиха финансовите параметри, утре събират директорите

Работна група, назначена със заповед на кмета, подготви формулите за разпределяне на средствата във функция „Образование”.

Председател на работната група е зам.-кметът Сия Шехтанова. Освен експерти от общинска администрация, в групата влизат и директори на общински училища.

Младши експерт Василка Керпийска запозна присъстващите с отделните компоненти от формулата и процентите по различните дейности. След проведеното обсъждане се стигна до консенсус за използване на формулите за разпределението на средствата, утвърдени за 2016 г.

При детските градини средствата по формулата ще бъдат 89,21% от единния разходен стандарт, умножен по броя деца. Останалите проценти ще се разпределят като условно постоянни приходи. За подготвителните групи ще се предоставят 100% размера на единния разходен стандарт, съобразно броят на децата в групата. Същото разпределение ще бъде из за децата в подготвителните групи в училищата.

За общообразователните училища се предвижда формулата да е сбор от 88,6% от единния разходен стандарт, умножен по броя на учениците, 0,3% са за наличието на логопедичен кабинет, 0,9% – добавка за ученик в малко основно училище – до 100 деца, 1,3% ще бъде размерът на добавката за гориво на ученик в училищата извън Самоков, 5,64% са условно постоянните приходи и 3% – резерв. Резервът се използва за нерегулярни плащания, който се извършват на база подадени заявки, които обосновават необходимостта от дейностите, за които ще се прави разход. Приетите формули за разпределението на средствата в образованието ще бъдат оформени в проект на заповед, който ще бъде представен и обсъден  утре на среща с директорите на всички училища.