Два нови електромобила ще купува Общината

Градоначалникът Владимир Георгиев ще поиска съветниците да му разрешат да се направят промени в бюджета. Причината е, че Общината ще купува две електрически возила на стойност 37 221 лв. и 41 788 лв.

През бюджетната комисия на Общински съвет Самоков мина искането в докладна на кмета Владимир Георгиев за промени в бюджета на Община Самоков и допълване на списъка за капиталовите разходи през 2016г.

Ще бъде увеличен планът по прихода в бюджета за 2016 г. със сумата от 284 009 лв.  в  § 40 – 40 „Постъпления от продажба на земя” , а със знак минус със сумата от 200 000 лв.  в  § 37 – 01 „Внесен ДДС” .

Ще бъдат добавени нови позиции в списъка на капиталовите разходи в § 52 – 04 „Придобиване на транспортни средства” с размера на собственото финансиране: за лек  електрически  автомобил  –  марка   RENAULT,   модел   ZOE” с 37 221 лв. и „Пикап  (Ван)  –  електромобил  –  марка  RENAULT,  модел  KANGOOZE  MAXI 4+1 места”, в дейност  „Домашен социален патронаж” с 41 788 лв.

Ще бъде добавена нова позиция в § 54 – 00 „Придобиване на земя” в дейност „Управление на дейности по отпадъците” на стойност 5 000 лв., съгласно решение № 491 по протокол №15/18.08.2016 г на Общински съвет Самоков за придобиване собствеността върху ПИ с идентификатор №23491.5.423  в землището на село  Драгушиново с цел рекултивация на старото депо за ТБО. Средствата трябва да се осигурят от „Постъпления от продажба на земя” .

Вдигат и цената на копирните услуги в Общината

По предложение на администрацията ще се завишат и цените за копирни услуги в Общината. Досега за копирни услуги за една страница едностранно А 4 се плащаше 10 стотинки,                                                                                     А 3 – 0.15 лв., двустранно  –  А 4 – 0.12 лв.,                                                                                     А 3 – 0.30 лв. Цените се променят и стават А 4 черно-бяло – 0.15 лв., А 4 цветно – 1.00 лв., А 3 черно-бяло – 0.25 лв., А 3 цветно – 2.00 лв.

Решенията по проектопредложенията трябва да се вземат на предстоящата сесия в четвъртък.