ГРАЖДАНСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПИТАНИЯ 

Както е добре известно, Законът за местното самоуправление и местната администрация допуска гражданите да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, както и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника, по който работи Общинският съвет.

За жалост все още изключително малко наши съграждани ползват тази възможност, за да се  включат лично в общинското самоуправление,  да разберат как Общинският съвет и общинската администрация решават проблемите на населението, градоустройството и редица други, от които зависи качеството на живота на всички ни. Уви!

Единици са и тези,  които предпочитат да се възползват от законното си право да присъстват на сесиите на Общинския съвет, да изложат гражданската си позиция и да добият представа за случващото се около нас, вместо да висят по кафенета и кръчми, да се шляят безцелно или да дъвчат всекидневно до втръсване  едни и същи темички, да мрънкат и да се оплакват как от тях нищо не зависело, често завършвайки с оправданието, че една птичка пролет не правела.                       

             На заседанието на Общинския съвет, проведено на 22 март,  в рамките на предвидената точка в дневния ред направих две предложения и отправих едно питане. Ето с  какво пожелах да ангажирам вниманието на общинските съветници и присъстващите представители на общинската администрация:                                                                             

      В последните почти 30 години общината се раздели със значителен брой свои имоти, немалка част от които вече не са българска собственост. В повечето случаи смяната на собствеността на тези общински активи беше пример за дръзко загърбване на обществения интерес, за съсипване на перспективите за бъдещото развитие на общината, респективно и на гражданите в личен план, пример за липса на каквато и да било идея за впрягане на това наше богатство за генериране  на позитивни парични потоци, които да подхранват редовно нашия бюджет. 

          В тази връзка предлагам в съответствие с чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА да бъде съставен и поддържан един публичен регистър на бившите общинските активи, чиято форма на собственост е сменена след 1989г. В него задължително да бъдат включени следните записи:

      1. Как и кога е придобит имота от общината и ако е дарение каква е била волята на дарителя. Ако е прехвърлен по разпореждане на висш държавен орган или  във връзка със законови разпоредби включващи алтернативи, какво е направено, за да се спаси този актив.

       2. Трансформирана ли е собствеността от публична общинска в частна общинска по чие предложение и с какви мотиви.

       3. Процедурата, свързана със смяна на собствеността на съответния обект – искания на един или няколко правни субекта  за придобиването му и заявени цели за ползването му, водени преговори от кой/кои представител/представители на общината, тръжни процедури, вносител на проект за крайно решение на ОС и резултат от гласуването.

        4. Условия, които е поставила общината по отношение на бъдещото ползване по предназначение, по отношение на екологията и различни други.

        5. Използване на имота след прехвърлянето на собствеността и впоследствие.

        След изготвянето на регистъра за периода 1989  – 2018г. от работна група в състав по равен брой представители на общинска администрация и общински съветници плюс още толкова граждани, да се организират 4 – 5 обществени обсъждания на записите за по няколко години , за да се осигури коригирането на евентуални  неточности. След изтичането на всяка година след 2018,  настъпилите промени в регистъра да се обсъждат по същия начин.

         Нека така да въведем един коректив в описаните в богато инкрустираната,  находяща се кой знае защо в музея,  книга на заслугите към общината на някои кметове, колективни органи на местното самоуправление и неговата администрация.

          Следващото ми предложение се отнася за горският път, водещ към бившето стрелбище на Ридо.  Необходимо е, за да се отводни един силно ерозиран напречен участък от него, да се монтират около 5m тръби, в които да се заустят стичащите се води от южния склон до пътя и да се отведат в дерето от север. Настоявам това да бъде направено, за да могат многобройните любители на природата, които масово посещават тази слънчева местност с чудесен изглед към Рила  за отмора, за да тренират или да  разхождат домашните си любимци и по други поводи,  по-лесно и безпрепятствено да стигат до там.  Това е и отправен пункт за леки преходи до Боричо и други ценени  от самоковци околни местности, посещението на които скоро може да остане само мил спомен, ако приобретателите на 120 дка урбанизиран терен за едно специално селище там след една скандална замяна и на още по-големия имот около възкръсналия за нов живот от европейско депо за метални отпадъци лифт,  решат да поставят на границите на владенията си забранителни табели.  Например като  колониалните власти на входа на градския парк в тогавашен Шанхай:  За кучета и местни вход забранен!

          Питане:    Какво предвижда общинското ръководство за подобряване  поддръжката на речното корито на р. Искър в рамките на корекцията – възстановяване на прагове, укрепване на застрашените, подборно изсичане на по-високи дървета и други мероприятия?

           Забранената за засипване крайречна зона около моста на околовръстното шосе и южно от него по левия бряг до пречиствателната станция продължава да се “радва” на редовни посещения на многотонажни камиончета, които извозват там пръст и какво ли не от изкопни работи на сгради и какви ли не други обекти, за които при всички случаи някой е дал разрешение, линия и всичко друго потребно, но никак не се интересува къде ще бъдат “изходени” отпадъците и въобще не контролира къде това се случва. За всички тези обекти тържествено се обещава  докато книжата им циркулират на четвъртия етаж на общинска администрация, че в хода на изграждането няма да има негативни последствия за околната среда.

     

          Поисках, когато отговорите бъдат изготвени, да бъда уведомен по телефона и да получа материалите срещу подпис, за да спестим на Общината немалките разходи за препоръчана поща с обратна разписка.  Дано се възприеме най-после, за да не се хвърлят пари на вятъра.

          С нетърпение очаквам как ще откликнат общинските съветници, ръководството на общинската администрация и служителите в състава й на направените предложения (особено на първото) и по повод питането.  

Още повече ме интересува какво мислят съгражданите ми, вълнува ли ги това  което предлагам на управляващите и това за което ги питам.  Ще се радвам да получа отзиви от тях.

Бойчо Стамболийски