Готови са планове за землището на Широки дол

                                                                           Съобщение
Община Самоков на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица , че са изработени Помощни планове /ПП/ и Планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ на земите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности „Татарски брод”, „Шумната могила”, „Солище” и „Дългата поляна” в землището с. Широки дол, община Самоков, Софийска област. Плановете се намират в сградата на община Самоков стая 419 и 423 и могат да се разглеждат всеки работен ден от 09.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.        

На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” считано от 17.09.2018г. заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация  до кмета на община Самоков.