Годишният отчет е представен, на 12-ти април заседава комисията по финанси

Община Самоков внесе годишния финансов отчет и декларация по чл. 252 от Закона за корпоративно подоходно облагане, в която се отразява дължимия данък на бюджетните предприятия в Агенция по приходите. Дейността на Община Самоков, свързана с извършване на стопанска дейност е в размер на 5 188 361 лв. По приходите от стопанска дейност най-голям дял имат приходите от наеми на земя и имущество в размер на 1,5 млн. лв. Постъпленията от продажба на услуги и продукция са 1 450 000 лв., а от продажба на земи – 1 275 000 лв.

Около 105 хил. лв. внася годишно община Самоков в държавния бюджет като данък върху приходите си. През юни месец се очаква да бъде извършена проверка на годишния финансов отчет от Сметна палата. Резултатите от предходните проверки се публикуват на интернет страницата на Общината.

На априлската сесия ще се разглеждат и финансовите отчети на общинските фирми, предприятия и дружества с общинско участие. До всички ръководители са изпратени писма с искане и срокове за представяне на заверени годишни финансови отчети. Постоянната комисия по бюджет и финанси ще заседава на 12 април, когато ще бъдат разглеждани финансовите отчети и ще бъдат изслушвани управителите на предприятията и дружествата по предварително обявен график.