Газификация за Райово

До Общински съвет и общинска админстрация е изпратено заявление от „Комекес“ относно одобряване на план-схема за газоснабдяване на село Райово, като част от подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.

С вота си съветниците ще одобрят заявлението и съответната докладна на кмета на Самаков. За осъществяване на газифицирането на село Райово ще бъде необходимо да се допусне и изработи ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура извън населените места.