В разходите на Общината за тази година са предвидени средства за приют на кучета – 18 000лв.

Готов е проектът за бюджета на 2019г. Според предвиденото в перо „Разходи“ издръжката на общинска администрация ще излезе 1 384 900лв. За детски градини ще се отделят 2 656 240лв., за подготвителните групи в училищата са предвидени 276 680лв., за спортни училища – 550 169лв., за ресурсно подпомагане – 164 592лв., за други дейности по образовението – 11 000лв., за здравните кабинети в детските градини и училищата – 265 547лв., за центъра за настаняване от семеен тип – 160 692лв., за домовете за стари хора в Самоков и Ковачевци – съответно – 985 680лв., 213 564лв.

За читалищата са предвидени 502 970лв. Разходите за Общински съвет са предвидени да бъдат в размер на 300 409лв., за клубовете на пенсионера и инвалидите – 68 324лв. , за осветление на улици и площади – 434 567лв.

За поддръжка и ремонт на улици са предвидени 1 200 000лв. , за чистота и озеленяване – 1 864 995лв. Доста сериозна е сумата и за горски дейности – 1 009 799лв.

Предвидени са пари за приют за бездомни животни в размер на 18 321лв.

Изчислено е, че всичко разходите за местни дейности ще бъдат 13 164 539лв.

Ще се наложи дофинансиране на общинска администрация в размер на 1 129 681лв. Общо разходите за дофинасиране в други дейности като неспециализираните училища, програмата за временна заетост – 5 000лв. и др. са 1 184 219лв.

Общо са предвидени разходи – 37 206 926лв.