В Природен парк „Рилски манастир“ се намира единственото в света находище на рилски дъб

През месец юни се навършиха 20 години от създаването на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите.

Паркът е единствената защитена територия в страната, чиято по-голяма част (70,2%) е изцяло във владение на един частен собственик – Рилска Света обител. Природен парк „Рилски манастир” е защитена територия с изключително биологично разнообразие. Паркът е една от териториите с най-високо разнообразие на местообитания в България и Европа, което включва 85 различни типа хабитати (местообитания), представляващи 21% от хабитатите в страната, установени по програмата CORINE, наличие на 4 хабитата без аналог в класификацията на хабитатите на Палеарктика.

Освен това е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и част от Програмата на Европейския съюз CORINE Biotopes, чиято цел е създаване на база данни с надеждна и достъпна информация за уязвими екосистеми, местообитания и видове, които имат значение при оценка на околната среда на Общността.
Тук се намира единственото в света находище на рилски дъб, както и единственият в Европа хабитат на постоянно овлажнявани склонове материнска скала – Водния рид. Паркът е едно от десетте най-значими места в България, съхраняващи торфени съобщества.
Само на тази територия се намират и най-представителни в Европа популации на балканския ендемит царборисова ела.

Показателен за разнообразието от дървесна растителност е фактът, че в горите на България са регистрирани 109 дървесни вида, а в Природния парк е представено 32% от дървесното разнообразие на страната.
Природен парк “Рилски манастир” е един от най-значимите в България по отношение на биологичното разнообразие, което се изразява в 1400 вида висши растения – 38,88% от висшата флора на България. 110 вида от висшите растения са реликти, 57 са включени в Закона за биологичното разнообразие, а 49 вида са включени в Червената книга на България.

Тук могат да бъдат открити 6 бр. локални, 27 български и 90 вида балкански ендемити, сред които рилски ревен, божествена иглика, янкиев лопен, планинско подрумиче, кернерова метличина, трансилванска камбана и сив див тютюн и др.
На територията на природния парк са установени и 202 вида гръбначни животни в това число 122 вида птици, 52 вида бозайници и 2475 вида безгръбначни животни.

Природен парк „Рилски манастир“ е една от трите най-важни територии в България за опазване на алпийския тип птици, ключова част от международната мрежа от Орнитологично важни места със световна значимост за птиците от алпийския биом.