Водоеми за тритон в Белчинско

С решение на съветниците от месец юли бе даден ход за изграждане и последващо управление на водоеми в защитена зона „Верила“ в землището на село Белчин.

Водоемите ще бъдат направени в имот общинска собственост с площ 26405кв.м. Инвестиционното намерение е с цел изграждане на водоеми за обитаване на южен гребенест тритон. Водоемите, ще бъдат до 11 на брой, предвижда се да се направят на около 1,2 км от Белчн и на 30 км южно от София. Препоръката е изкопните работи да се правят ръчно, а изкопните земни маси трябва да се ползват за стабилизиране на речното корито на река Широки дол, десен приток на река Палакария.

Предложението бе прието с 22 гласа за и двама въздържали се.

Въпрос бе задеден от съветника д-р Панев, той попита откъде ще дойде водата и няма ли да се наруши екоравновесието, както и дали няма да се наруши водоподаването към населеното място и към картофопроизводителите. В отговор от общинска адвиминстариця бе заявено, че има становище от РИОСВ, според който няма да се наруши екологичното равновесие при изграждането на тези бентове. С проекта ще се кандидатства за средства от ЕС. Местообитанието е посочено от научни работници, водоемите се правят с цел да се запазят тези видове – заявиха от общинска администрация по време на сесията.