Вилна зона за спорт и атракции в Бели Искър

По докладна записка от кмета на сесията си съветниците гласуваха положително подадено заявление от Екатерина Вададжийска, пълномощник на „Клима инженеринг консулт“ ЕООД, със собственик Евгени Гюнкин. Заявлението е за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот в местността „Пашаница” в землището на Бели Искър. Общински съвет разреши изработването на ПУП за обособяване  „Устройствена зона за спорт и атракции – Са/” със следните показатели: плътност на застрояване – до 25 % , коефшшент на интензивност — до 0.8, минимална озеленена площ – 20 %, височина на застрояване – до 10,0м. /3ет./