Ваканционно селище ще правят и в село Марица

 

Съветниците на сесията си през месец февруари разрешиха да се направи ваканционно селище в село Марица. За него в Общината е постъпило заявление от Венцислав Михайлов за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот в местността „Брезов рид”, землище село Марица. Общински съвет одобри представеното задание и разреши изработването на проект за Подробен устройствен план, като се извърши промяна предназначението на земята и се обособи поземлен имот за рекреационна устройствена зона за ваканционно селище – /Ос/ при следните показатели на застрояване: плътност на застрояване – до 15%; интензивност на застрояване – до 0,3; минимална озеленена площ – мин.50% и височина на сградите – до 7 м .

Според представената информация намерението е за изграждане на три двуетажни масивни постройки за гости и една административна сграда за механа и обслужващия персонал. Всяка постройка ще има кухненско помещение, три спални, хол с камина и санитарен възел, всяка ще има паркинг за четири коли. Капацитетът на селището щял да бъде до 20 души. Фекалните води е предвидено да се заустват в изгребна яма.