Бюджетът разчита на данъците и разпореждане със собсвеност

Днес на заседанието си ОбС прие бюджета за 2016 година с 16 гласа „За” и 9 „Въздържал се“.

Проектът бе представен от заместник- кмета Сия Шехтанова. Основните параметри, залегнали в бюджета са разпределени в приходната и разходната част, като приходната част се формира от постъпление от държавния бюджет и собствени средства. Общият размер на прогнозната приходна част е в размер на 31 778 746 лв., с почти 7 млн. повече от миналогодишните стойности. Основно се разчита на собствени приходи.

Предвиденият през 2016 г. трансфер от държавния бюджет е в размер на 13 044 746 лв. Собствените приходи се предвижда да бъдат 18 734 000, от които около 3 млн. лв. са заложении като приходи от местни данъци и такси. Част от приходите се формират и от разпореждане с общинската собственост.