Бюджетът за 2021г. е приет

На днешната си сесия съветниците приеха новия бюджет. Приходи –   53 587 754 лв.

Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 28 590 494, в т.ч.: обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 22 549 442 лв., собствени приходи 21 260 лв., собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 11 344 лв., преходен остатък от 2020 година в размер на 8 699 975  лв., в т.ч. с целеви характер –  4 176 405 лв.

 • Приходи за местни дейности в размер на 24 997 260 лв. в т.ч.:
  • Данъчни приходи в размер на 4 170 000 лв.
  • Неданъчни приходи в размер на 10 086 551 лв.
  • Трансфери за местни дейности в размер на 2 642 600 лв., в т.ч.:

Обща изравнителна субсидия в размер на 1 203 800 лв.

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 272 100 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 166 700 лв.

Временни безлихвени заеми в размер на „- 197 187” лв.

Преходен остатък от 2020 година в размер на 9 256 169 лв., съгласно Приложение № 5.

По разходите в размер на 53 587 754 лв., разпределени по функции и дейности

За делегираните от държавата дейности в размер на 28 590 494 лв.

За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените им приходи в размер на 11 344 лв. във функция „Образование” и 21 260 лв. във функция „Култура”.

За местни дейности в размер на 24 997 260 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 750 000 лв.

Утвърждено бе бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 л.

Приета бе Програма за капиталовите разходи в размер на 10 344 203 лв., одобрена бе целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 166 700 лв.

 

 1. Съветниците с решение утвърдиха разходите за заплати през 2021 г. без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети. Кметът на общината определя числеността на персонала в рамките на средствата, определени по бюджета, с изключение на училищата, прилагащи системата на делегираните бюдже. Утвърдена бе численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в размер на 65 бр. щатни бройки, както и разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:
  • Членски внос – 41 837 лв.
  • Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:

– 60 000 лв. за погребения и за други цели;

 • 15 000 лв. за дофинансиране на вътрешноградския транспорт
 • Стипендии в размер на 10 000 лв. /за стипендии, осигурявани от местни приходи за студенти и ученици с изявени способности в областта на науката, техниката, културата и спорта през 2021 г./ 
 • Субсидии за:
  • Читалища – 608 652 лв., за обезпечаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност, съгласно Приложение № 12.
  • Спортни клубове и организиране на спортни състезания– 280 000 лв., съгласно Приложение № 13 и Приложение № 14.
  • Субсидии за работни заплати и осигуровки на треньори към спортните клубове, работещи в обществена полза,
  • Организации с нестопанска цел – 6 000 лв.,
 • Средства за фонд „Култура” в размер на 375 007 лв. в т.ч. разходи по Културния календар на община Самоков в размер на 320 600 лв.
 • Приети бяха следните лимити за разходи:

СБКО в размер до 3 на сто от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 14 000 лв.

Разходи за международна дейност на кмета на общината в размер на  5 000 лв.

Разходи за празници в селата в размер на  36 500 лв. съгласно Приложение    № 18.

Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 7 000 лв.

Пътни разходи срещу представени разходно-оправдателни документи при пътуване с автобусен транспорт или лично превозно средство на кметовете на кметства и кметски наместници за до 6 пътувания месечно от съответното кметство/населено място до гр. Самоков, а за изпълнителите в кметствата/ населените места до 2 пъти месечно.

За кметовете на кметства Марица и Радуил и кметски наместник с.Гуцал средствата за покриване на транспортни разходи са по 60 лв./ месечно.

Утвърден бе списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно,както и размерът на средствата в рамките на 100 % от действителните разходи на педагогическия персонал във функция „Образование”, на 85 % от действителните разходи за експертни длъжности с аналитични, контролни и спомагателни функции и непедагогическия персонал и 65% за техническите длъжности.

Одобрен бе индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 4 628 734 лв

Аактуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 г. -2024 г.

Определя максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. в размер на 696 107 лв.

Одобрено бе максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. да е в размер на 5 241 566 лв

Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 17 471 885 лв.

Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година, в размер на 600 000 лв.

Разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата и кметските наместничества, които се финансират с 30 % от приходите от продажба или отдаване под наем на имоти- общинска собственост, или ползването на дървесина и недървесни горски продукти на съответната територия извън общинския център.

Управомощен бе кметът на общината да извършва компенсирани промени:

В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите, в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи, с възстановените средства от РИОСВ от отчисления и обезпечения за 2020 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за периода 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. в размер на 65 253 лв. да се завиши приходната част на бюджета в § 93-00 „Друго финансиране” и съответно разходната част в дейност „Чистота”, § 10-00 „Издръжка” със същата сума.

 

Считано от 01.01.2021 г. ще има увеличение на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в размер на 10 %.

Утвърдено бе да се предвиди  сума в размер до 143 728 лв. за съфинансиране по проект „Красива България” за ремонт на VIII-ми етаж на блок А на МБАЛ- Самоков.