„Бороспорт“ иска да прави подлез до „Олимп“

По докладна записка кмета и по повод заявление от „Бороспорт” АД, относно възникнал проблем през активния зимен сезон, касаещ пресичане на трафика на туристи и скиори по ски писта „Ротата” и ски писта „Мартинови бараки”, ккато и автомобилен път между хотел „Олимп” и пътя Боровец – Бели Искър – има проекторешение за изграждане на автомобилен подлез.

Обектът по прогнозни сметки е около 400 000лв., които щяла да даде фирма „Бороспорт“. Същата е обещала съоръжението да не излиза от пределите на съществуващия път.

От съветниците се очаква да дадат съгласие за изработване на инвестиционен проект и изграждане на съоръжение на транспортната техническа инфраструктура – тип „автомобилен подлез”  в сервитута на съществуващ общински път, като реализацията на инвестиционното намерение, с прогнозна стойност приблизително 400 000лв., да бъде за сметка на „Бороспорт” АД, а изграденото съоръжение да остане собственост на Община Самоков.