Болницата ще има биохимичен анализатор

Днес на сесията Постоянната комисия по здравеопазване предложи за гласуване отпускане на средства за закупуване на биохимичен анализатор за нуждите на МБАЛ-Самоков. Стойността му ще бъде до 95 000лв. – това записа Общински съвет в свое решение.

Проектопредложението бе по докладна на Владимир  Георгиев – кмет на Община Самоков и докладна записка от д-р Светла Скелина, прокурист на «МБАЛ – Самоков». На съветниците беше предложено да гласуват утвърждаване на нова позиция в Списъка на обектите за строителство, основен ремонт и придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2016г. във функция 4 „Здравеопазване”. Средствата се осигуряват от “Резерв за непредвидени разходи”, функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции”.