Асфалт с пари от Европейския съюз. БКС и ГБС спечелиха в процедурите по избор на фирми изпълнители на дейностите

Вчера бяха подписани договорите за реализация на проект „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Самоков”, финансиран от Оперативна програма Развитие на селските райони”.

Чрез обществена поръчка бяха избрани фирмите – изпълнители на строително ремонтните дейности, консултантите и строителния надзор по проекта. С 4 млн и 300 хил. лв. ще се финансира рехабилитацията на общински пътища по Програма за развитие на селските райони по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Дейностите, включени в проекта предвиждат строително-ремонтни дейности на общинските пътища, Самоков-Драгушиново – Злокучане, Самоков-Доспей, пътят за Белчин, както и пътя, свързващ Злокучане с пътя за София.IMG_7193

Обектите са разделени в три позиции. Пътят до Белчин ще се ремонтира от фирма „Главболгарстрой – Инфраструктурно строителство” АД.

По другите две позиции – пътя за Доспей и пътищата за Злокучане и Драгошиново са спечелени от фирма „Бекастрой” АД.

Строителният надзор по двете позиции ще се извършва от „ТранскоIMG_7180нсут – БГ” ООД.

Договорът за консултантски услуги по целия проект бе подписан с избрания изпълнител  „Ди Джи Консулт” ООД. Освен ремонт на настилката, проектът предвижда и изграждане на кабелен канал по трасетата на пътищата, за да се предотврати прекопаването на новата настилка при реализиране на инвестиционни намерения за прокарване на оптични или друг вид кабели.

Предвидени са поставянето на пътна маркировка и пътни знаци, съобразена с изискванията на Закона за движение по пътищата и изготвения предварителен проект.

Заложени са всички видове дейности за основен ремонт на заложените в проекта обекти