Анекс за БТК

Съветниците на сесията си през месец май взеха решения във връзка с постъпило в Общинска администрация искане от “Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД за продължаване срока на  договор за наем от 01.06.2015г. Искането е свързано с ползването под наем общинско помещение с площ 12,00 м², на 9-ти етаж в сградата на МБАЛ-Самоков, както и на 18,00 м² от покрива на същата сграда. Съветниците упълномощиха администрацията да сключи анекс към договор с наемателя “Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД за три години – от 01.06.2021 г до 31.05.2024 г. Наемателят се задължава да заплаща месечна наемна цена в размер на 500,00 лв. без ДДС, определена на основание доклад от проведения търг за отдаване под наем на 30.04.2015 г. и заплащана до сега съгласно сключения договор.