Аеробика и в СОУ „Отец Паисий“

ОТ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ СПОРТЕН КЛУБ „КЛУБ ПО СПОРТНА АЕРОБНА ГИМНАСТИКА САМОКОВ” СТАРТИРА ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ” КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, С ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“. 

От месец февруари „Клуб по спортна аеробна гимнастика Самоков” стартира изпълнението на програма „Спорт за децата в свободното време”, с договор към Министерство на младежта и спорта. Неговата продължителност е девет месеца. Основната цел на Проекта е свързана със създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания по аеробна гимнастика в свободното им време, с оглед подобряване на качеството им на живот, формиране на траен интерес към спорта, изграждане на навици за системни спортни занимания и създаване на мотивация за спортно развитие в областта на спортната гимнастика.

Партньор по изпълнението на дейностите по Проекта е СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“.  При изпълнението на Проекта ще вземат участие 45 деца в общо три групи, като заниманията по спортна гимнастика са с продължителност 60 минути, два пъти седмично за всяка група и се провеждат от квалифициран спортен специалист по спортна гимнастика, който изготвя комплекс от упражнения за развитие на физическите качества на децата.

По една от дейностите по Програматс е предвидено и закупуването на спортни пособия, важна част от провеждането на спортните занимания.

Очакваните резултати, след изпълнението на Проекта, от една страна са свързани с това да се осигурят безплатни качествени услуги в областта на спортната аеробна гимнастика, което да създаде предпоставки децата, участници в Програмата, да придобият първоначални умения по спортна аеробна гимнастика, с цел формиране на траен интерес към спорта и навици за системни спортни занимания, да разшири обхвата на активно спортуващите деца в свободното им време, с оглед подобряване физическата им дееспособност и формиране и усъвършенстване на социални качества – лидерски умения, толерантност, солидарност, морално-волеви качества и др., а от друга страна ще бъдат селектирани талантливи деца с оглед бъдещото им развитие в областта на спортната аеробна гимнастика.