Архив за етикет: обсъждане

Обществено обсъждане на отчета за бюджета, парите от ЕС и общинския дълг

article-bills-hero

ПОКАНА   ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019 г.   ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната

Обществено обсъждане

obshtina

О Б Щ И Н А   С А М О К О В О Б Я В Я В А: Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 във връзка с чл.62а ал.З от ЗУТ определя: На 27.02.2020 год. от 16 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за подробен

Ще се обсъжда обявяването на две нови защитени зони в района на Рила

20191227_124920

 На интернет страницата на МОСВ вчера бяха публикувани проектозаповедите за обявяване на две защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“, които обхващат  ниските части на Рила. Едната зона е „Рила буфер” и е определена за опазване на дивите птици, другата – „Ниска Рила”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Защитените зони попадат