4 642 680 лв. дълг ще поеме Общината

Ще бъде поет нов общински дълг в размер на 4 642 680 лв. – съобщиха от Общината.
Той е за придобиване на имоти – частна държавна собственост, представляващи терени на бившото поделение по пътя Самоков – Боровец.

На проведеното вчера заседание на ОбС съветниците упълномощиха кмета да се яви от името на Община Самоков на търг за закупуване на терените, като от името на Община Самоков да извърши правни и фактически действия, да подписва, подава и получава всякакви документи и книжа, включително при спечелване на търга да сключи договор за покупко-продажба на имотите с МО.

Средствата ще бъдат използвани за инвестиционни намерения на общината за придобиване на два имота от горното поделение.

Единият е с площ 118 дка и 22 сгради в него, а другият е с площ от 86 дка и 12 сгради в него. Цената на квадратния метър на първия терен е 26 лв., а на втория – 19 лв.

С придобиването на собствеността Общината ще възложи изготвянето на подробен устройствен план и оформянето на урегулирани поземлени имоти, които ще се продават за жилищни нужди.

Предстои провеждането на избор на банкова институция за отпускане на кредита.

Планира се максималният размер на лихвата да бъде до 3,5%, за срок до 10 години. На общественото обсъждане бяха повдигнати въпроси от граждани, които се интересуваха дали този кредит ще се взема от данъците. Кметът Георгиев разясни, че гратисния период от две години, който се предвижда, преди да започне изплащането на кредита, дава възможност погасяването му да стане от приходите от продажба на оформените парцели за жилищни нужди в имотите, обект на обсъждането, което значи, че бюджета на общината в никакъв случай няма да бъде ощетен. Общината разполага с депозити от над 4,5 млн. лв., но е преценено, че не е удачно сделката да се сключва с тези средства, тъй като чрез тях се обезпечават дейността на общината и кандидатстването й по европейските програми.

На повдигнатите въпроси относно разходването на приходите от постъпленията от продажба, бе даден отговор че средствата се плануват в капиталната програма за инвестиции в инфраструктурата и се разходват по решение на ОбС.

„Това са много апетитни терени и не можем да си позволим като община да не се възползваме от възможността за закупване” – каза кметът на общината. „В момента не разполагаме с никакви имоти за задоволяване на жилищни нужди, от една страна, от друга, интересът към територията е голям. Въпреки, че многократно сме отправяли искания за предоставяне за стопанисване на имоти на Министерство на отбраната с отпаднала необходимост, това до момента не се е случило. От друга страна, не можем да позволим терените да се закупят от частен инвеститор и Общината да пропусне тази възможност да стане собственик на тези имоти“ – бяха част от думите на кмета.