32 нови джипа за пожарната

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ получи ключовете за 32 нови високопроходими оперативни автомобила.
Доставката на мобилните комуникационни технически системи е в рамките на проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.
На кратката церемония по връчване на ключовете за новите придобивки присъства заместник-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов. Той отбеляза загрижеността на директора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов за техническата обезпеченост на служителите си във всяко отношение и благодари на всички положили необходимите усилия по изпълнението на дейността, заложена в проекта, и даде висока оценка на работата им.
Главен комисар Николай Николов пожела на колегите си да ползват специализираните автомобили безаварийно и да се възползват от възможностите им оптимално. Той посочи, че фирмата доставчик е спазила всички условия и в срок е предоставила високопроходимата и надеждна техника, която ще бъде от голяма полза на структурите на пожарната.
Представителят на фирмата доставчик изрази надежда пикапите да служат вярно на пожарникарите, като се ангажира да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на нуждите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Проект № BG16M1OP002-4.006-0001-C02
„Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
Проектът е насочен към оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер (наводнения, свлачища, включително и причинените от тях бедствия), както и извършване на адекватни анализи и оценки на различните видове риск.
Основна дейност е техническо обезпечаване на националния и регионалните оперативни центрове с 64 мобилни комуникационни технически системи и 1024 лични предпазни средства (защитно облекло, каска, ръкавици, обувки, колан с аксесоари и качулка). В изпълнение на проекта, в началото на 2021 г. бяха доставени други 32 мобилни комуникационни технически системи.
Сред другите заложени дейности е изготвяне на предложение на Национален план за управление на риска от бедствия, както и интегриране на различните информационни локални системи, подпомагащи ранното предупреждение и оповестяване при наводнения и свлачища, в една обща система (платформа), която ще осигури предоставяне на своевременна и коректна информация към отговорните звена и органи на изпълнителната власт.
Пресцентър на ГД ПБЗН