Обсъдиха мерки за защита на Седемте езера

Дирекция „НП Рила“ проведе информационно-разяснителна кампания с обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера.
Информационно-разяснителна кампания с обсъждане на мерките за Седемте рилски езера бе открита от Красимир Андонов, директор на Дирекция „Национален парк Рила“.
На информационната среща бяха представени и дискутирани мерките по Дейност 5 от Проекта „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 3130 – Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, чрез намаляване на степента на еутрофикация в тях“. По дейността ще се изпълнят: „Биологично и екологично проучване на състоянието на сладководните екосистеми в целеви езера и картиране. Изготвяне на методика за ограничаване и бъдещо поддържане на нивата на еутрофикация в езерата и провеждане на мониторинг за нейното прилагане“; „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения – по пътека от горна лифтова станция – х. Рилски езера – Сухия чал – ез. Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака – Трилистник – ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера“; „Доставка на оборудване за почистване на езерата, доставка на система за наблюдение нивото на еутрофикация в езерата“ и „Намаляване степента на еутрофикация чрез прочистване на езерните дъна“.
Бе обсъден и проект за рехабилитация на туристическите пътеки в района на Седемте рилски езера, изготвен по Договор от 7.05.2019г. с „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения – по пътека от горна лифтова станция – х. Рилски езера – Сухия чал – ез. Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака – Трилистник – ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера“. Представител на фирмата изпълнител по договора представи всички детайли, относно технологията на изпълнение.
В информационната среща участие взеха представители на заинтересованите страни от Министерството на околната среда и водите и негови регионални структури, Обществения консултативен съвет към Д „НП Рила“, неправителствени организации, научна общност, местна власт и медии, които се обединиха около неотложността и необходимостта от прилагането на мерките.
Пресцентър на НП „Рила“