117 511, 35 лв. за „Бобри“, навеси и програма

Съветниците гласуваха докладна на общинска администрация относно ползване на собствени средства – отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, за възстановяване на направени разходи от Община Самоков.

Ще се предпримат действия пред съответните компетентни органи за използване на част от собствените средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за възстановяване на разходи по управление на отпадъците в община Самоков, на обща стойност 117 511, 35 лв. за доставка и монтаж на 2  подземни устройства за 2 контейнера за разделно събиране на отпадъци тип „Бобър” и 1 бр. подземно устройство за 3 контейнера тип „Бобър” на обща стойност 36 000 лв., които са доставени и монтирани в Боровец и в центъра на Самоков, както и за строително- монтажни работи за изграждане на подземни клетки за разделно събиране на отпадъци двойки, тип „Бобър” – направа на три броя клетки за контейнери на стойност 54 301,35 лв. с ДДС., за изграждане на навеси за съдове за разделно събиране на отпадъци в Самоков и ремонт на съществуващи такива. Общата сума по договора е 9 210 лв. За изготвяне на „Общинска програма за управление на отпадъците” са нужни 18 000 лв.