117 са разпоредителните сделки през миналата година

По време на януарската сесия на съветниците бе представен отчет за извършените разпоредителни сделки от Община Самоков през 2019г. За периода са извършени общо 117 разпоредителни сдеки, от които 53 са от проведени търгове, 22 са продажби по решения на Общински съвет, 10 са продажби по чл 35 ал.3 от ЗОС на собственика на законно построена сграда, 28 с прекратявене на съсобственост, 1 учредено право на сроеж, 1 дарение и продажба на 2 броя общински имоти.

Приходите от продажба на земя са 2 847 397лв., приходи от продажба на сгради 366 011лв., всичко приходи от разпоредителни сделки са 3 523 256.

В отчета се посочи и че са извършени продажби на 53 имоти чрез публичен търг с явно наддаване, на стойност 2 017 002лв. – те са носителите на най-големия приход – 57, 25% от общия приход на разпоредителните сделки – посочи Бранимира Бодурова в отчета пред съветниците.

През 2019г. чрез търгове с явно наддаване са продадени 17 броя парцели във ВИП квартала, продадени са парцели в селата Гуцал, Горни окол, Долни окол, Говедарци, Райово и Бели Искър.

От общинските имоти в Общинския блок остава за продажба само едно ателие. От паркоместата, които се намират в общинския блок от общо 31 броя са продадени 16, остават още 11 паркоместа.

Относно непродадените имоти, включени в програмата за 9 парцела в кв.313 , западната промишлена зона през 2019г. има прието повторно решение, с което е дадена възможност за плащане на достигнатата тръжна цена да стане при условия на разсрочено плащане и предстои да бъдат обявени тази година.

Относно бившата сграда на Общинско лесничейство, намираща се на улица „Проф. Васил Захариев“,  през 2019г. били обявени 6 търга с явно наддаване, но не са се явили кандидати. Същото се отнася и за парцели в Драгушиново, в Широки дол, имот в „Луковица“, мелница в Рельово. Относно апартаментен комплекс в Боровец с решение на Общински съвет е била определена начална тръжна цена за продажба в размер на 4 388 000лв. без ДДС и възможност за разсрочено плащане в срок от 10 години с 10% оскъпяване. В периода от 2017г. до 2019 година са били обявени 21 търга с явно наддаване за продажба, но не са се явили кандидати. „Виждането на общинска администрация е да бъде намалена началната тръжна цена, за което ще бъде внесена докладна в Общински съвет“ – посочи Бодурова.

Извършени са 64 броя разпоредителни сделки на обща стойност 1 506 253лв., които включват 23 броя продажби на имоти в изпълнение на решения на ОбС , прекратяване на съсобственост – 17 броя, 4 продажби на прилежащ терен.

През 2019г. са приети решения за учредяване право на строеж за социлно слаби в кварталите 336 и квартал 342, а тръжните процедуи ще бъдат осъществени през тази година. Дарения са направени на 30 броя имоти на Агенция „Пътна инфраструктура“. От общинските жилища са продадени 2, едно на улица „Асен Карастоянов“, за другото ще се сключи договор през тази година, то е в блок „Слатина“.

По отношение на концесионирането не са провеждани нови процедури за концесии. Приходите от концесионни плащания до 31 декември 2019 година са в резмер на 59 087лв. , в това число 7 195лв. от предоставени на концесия три общински имота в Самоков, 45 754лв. са по сключен договор с „Белчин парк“ от концесия за добив на минерална вода , 6 137лв. са постъпили от държавна концесия.

Всичко приходи от дадени под наем помещения, терени и земеделски земи и продажби са 5 458 934лв.

През миналата година Общината е придобила обект в бившия партиен дом, става дума за помещението, което преди години е ползвано от Първа частна банка, придобиването е безвъзмездно от държавата. Относно бившата ветеринарна лечебница в Продановци към настоящия момент са направени всички правни действия, преписката е в МРРБ за внасяне на доклад в Министерски съвет за приемане на решение. Правната комисия докладва, че приема отчета за изпълнение на прогамата за управление и разпореждане и отчетът при явно гласуване получи 26 гласа за и 1 въздържал се.