Ясни са критериите за кандидатите за народната любов

Снощи ЦИК взе решение относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Вчера бе оповестено кой има право да бъде избран сред редиците на местната власт

Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответната община; за кметове на кметства – в съответното населено място.  Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 г. към изборния ден включително.

Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 27 октомври 2019 г. в Общинската избирателна комисия.

 

Инициативните комитети издигат независими кандидати за общински съветници и за кметове, като всеки кандидат за общински съветник или кмет, образува самостоятелна кандидатска листа.

Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители от дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия.

Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район.

Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор.

Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия/коалиция/ местна коалиция/инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител в съответната община.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия. Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат: за общински съветник в общини с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 100 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители – най-малко 250 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;

26.2 за кмет на община с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители – най-малко 400 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители – най-малко 2000 избиратели от общината;

26.3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района , единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него , и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 638-МИ от 21.08.2019 г.  и Решение № 705-МИ от 23.08.2019 г.).

Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели , регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на ОИК може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.

Общинската избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да може да прави справка в списъка по единен граждански номер или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор.

Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Централната избирателна комисия.

Кандидат за кмет на община, район или кметство, който е държавен или местен орган, или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите. За времето, в което кандидатът за кмет на община, район или кметство е в отпуск по т. 45, за временно изпълняващ длъжността кмет определя един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината и района се избира от общинския съвет. В случаите когато общинският съвет не е приел решение в определения срок, временно изпълняващ длъжността кмет на община/ /район/ кметство, се назначава от областния управител.

Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.