Явно наддаване за гаражи до бившата Регистрационна

Съветниците приеха решение на сесията си през септември, с което се дават страт на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на съответните идеални части от следните общински недвижими имоти:  8 броя гаражи (всеки с площ от 21,75 кв.м.)  от ПИ с идентификатор № 65231.914.527 с площ от 318 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване,  УПИ-парцел ХІV-за 16 броя гаражи в кв.317 гр.Самоков, актуван с АОС № 17578/2020 г., вписан в Служба по вписванията при начална тръжна цена от 52 лв./кв.м.;

ПИ с  площ от 592 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване , идентичен с УПИ-парцел ХV-за 26 бр. гаражи (всеки с площ от 22,75 кв.м.) в кв.317 гр.Самоков,  при начална тръжна цена от 52 лв./кв.м.;

ПИ с идентификатор с площ от 773 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, идентичен с УПИ-парцел ХVI-за 34 бр. гаражи (всеки с площ от 22,75 кв.м.) в кв.317 гр.Самоков,  при начална тръжна цена от 52 лв./кв.м.;

ПИ с  площ от 637 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване , идентичен с УПИ-парцел ХVІІ-за 28 бр. гаражи (всеки с площ от 22,75 кв.м.) в кв.317 гр.Самоков, при начална тръжна цена от 52 лв./кв.м.

Съветникът д-р Панев попита къде се намират тези имоти. От администрацията уточниха, че са до блоковете и до бившата Регистрационна техника, но в момента се ползвали незаконно за градини.