Ще строят вилни селища в Ковачевци и Белчин

78598271_2676448055744314_6476019545097109504_n

На сесията си през декември съветниците одобриха заявление на Радослав Желев за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот  в местност „Дървишко бърдо”, землище с.Ковачевци.

Съветниците одобриха представеното задание и разрешиха изработването на проект за ПУП, като се извърши промяна предназначението на земята и се обособи поземлен имот за рекреационна устройствена зона – вилна зона за изграждане на вилни сгради при следните показатели на застрояване: плътност на застрояване – до 40%; интензивност на застрояване – до 0,8; минимална озеленена площ – мин.50%, височина на сградите – до 7 м .

Съветниците гласуваха със за и заявление от Пламен Ангелов Гергов за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 03767.15.274, в местност „Атина ливада“ в землището на село Белчин, като се извърши промяна предназначението на земята и се обособи поземлен имот за смесена устройствена зона за изграждане на отделно стоящи едноетажни нежилищни и помощни сгради при следните показатели на застрояване: плътност на застрояване – до 40%; интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – мин.20%, височина на сградите – до 8 м /1ет/.

Съветниците одобриха и подадено заявление от „Белчин парк” ЕООД, които искат разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 03767.17.248 в местност „Кръсто”, землище с.Белчин, като се извърши промяна предназначението на земята и се обособи поземлен имот за обществено обслужваща устройствена зона с отреждане „за обслужващи сгради, складове, навеси и техническа инфраструктура”, при следните показатели на застрояване: плътност на застрояване – до 40%; интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – мин.40%, височина на сградите – до 10м.