Ще обсъждат новия общински дълг със самоковци

На 12 ноември от 17,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Самоков на петия етаж в сградата на Общинска администрация ще се проведе публично обсъждане на проект за поемане на общински дълг от Община Самоков. Който прояви интерес, може да присъства на обсъждането.
Предназначение на дълга – Прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие в ПИ с идентификатор 65231.908.19 по КККР, кв. 287, гр. Самоков, Община Самоков, Софийска област” – топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на под, подмяна на съществуващо осветление с енергоспестяващо;
1. Максимален размер на дълга – 580 089 лева /без ДДС/;
2. Валута на дълга – български лева;
3. Вид на дълга– дългосрочен, целеви, инвестиционен, поет с договор за общински заем от кредитна институция – банка или от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”;
4. Начин на обезпечаване – залог върху сметката на Община Самоков, по която постъпват собствените приходи на Община Самоков по чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси;
5. Условия за погасяване:
– срок на изплащане на кредита – до 7 години;
– лихва до 3,5 % за кредит от кредитна институция – банка
– лихва от 4 % до 7 % за кредит от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”
6. Начин на погасяване:
• на главницата:
– при кредитна институция – банка – на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без такси и неустойки.
– при Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” на равни месечни вноски, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без такси и неустойки.
• на лихвата – всеки месец, считано от датата на подписване на договора за кредит.
Допълнителна информация за изпълнението на проекта са на разположение на заинтересованите лица в Община Самоков, четвърти етаж – Дирекция ТСУЕП, тел. 0722/ 66729 – Красимира Костадинова – Директор.
Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината – obsh_sam@mail.bg, както и деловодството на общината, гр. Самоков, ул. „Македония” 34.