Ще кандидатстват с проектно предложение „Фестивал на водата и рибата“

На септемврийската си сесия съветниците гласуваха положително предложение относно кандидатстване на Община Самоков с проектно предложение „Фестивал на водата и рибата – поредица от събития, целящи представяне на общността на възможностите за риболов и забавления в района, опазване на водоемите и биоразнообразието и повишаване на културата към консумация на риба и рибни продукти”,  по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.057 по мярка 05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Самоков –  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лв. Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.