Ще има търг за имот в Злокучане

На сесията си през месец ноември съветниците взеха решение относно отдаване под наем на имот, намиращ се в местността „Ливадето“, землището на Злокучане, по повод постъпило заявление от Георги  Механджийски. Съветниците упълномощиха администрацията да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот с площ от 12,467 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при начална годишна наемна тръжна цена двеста и петдесет лв. без ДДС, тръжна документация за участие в обявения търг се закупува от деловодството на Община Самоков, след провеждането на търга спечелилият участник ще сключи договор с Общината за ползване под наем със срок на действие 5 години.