Ще има търг за зъболекарски кабинети

На сесията си през юли съветниците взеха решение за провеждане на търгове за наемане на лекарски каинети в сградата на поликлиниката. По предложение на съветника д-р Димитър Панев ще бъде уточнено в документацията, че кабинетите ще се дават за дентални медицнски услуги, ако не се явявят кандидати, ще има възможност да ги наемат друг вид мидицински специалисти.

„Да си останат за дентална медицина, кабинетите са били проектирани за заболекарски, нека да си останат така, да не смесваме потоците. Предлагам да гласуваме зъболекари да имат предимство при конкурса, а при неявяване на такива, да се даде възможност на други. Хубаво е да се обособи крило дентална медицина“ – заяви на сесията д-р Димитър Панев. Предложението му бе прието.

Общинските съветници упълномощиха кмета и общинска администрация да проведат публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинет  с площ 18,29 кв.м., ІIІ-ти етаж в сграда „Поликлиника”-Самоков, актувана като публична общинска собственост с през 2011 г., за осъществяване на  дентална медицина/или кабинет по зъботехника, начална месечна наемна тръжна цена 55,00 лв. без ДДС/същата е определена на основание решение на ОбС-Самоков № 1785/19.12.2018 г.-3,00 лв./кв.м./мес. без ДДС/.  До участие в търга ще се допускат правоспособни лекари по обща или специализирана медицина, лекари по дентална медицина, зъботехници. Договорът за отдаване под наемще е за пет години. Наематетелят се задължава да заплаща „такса поддръжка” /в т.ч. разходи за санитар, охрана, асансьор и др. подобни/ в размер на 1,00/един/ лв. без ДДС/кв.м./мес., както и да заплаща текущите разходи за изразходваните в кабинета вода и ел. енергия-съгласно отчитаните ежемесечно показания на подотчетни измервателни уреди/монтирани от наемателя водомер и електромер/, изразходвана природна газ за отопление-съгласно утвърдена методика, както и разходи за общите части в сградата, пропорционално на обема на наетия имот.

Идентично е решението за още един кабинет с площ 18,29 кв.м., на ІIІ-ти етаж в сградата на „Поликлиниката“, актувана като публична общинска собственост с през 2011 г.