Ще има търг за бившата мандра в Шипочане

article-bills-hero

Съветниците взеха решение на сесията си по докладна записка относно постъпило в Общинска администрация заявление от Ралица Костадинова, с искане за наемане на общинска сграда – бившата мандра в с.Шипочан.

ОбС упълномощи кмета на Самоков и общинска администрация да проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години общинска сграда на един етаж, състояща се от две помещения с рампа, с обща площ 45,00 кв.м., находяща се в общински ПИ в с. Шипочан, актувана като частна общинска собственост през 2001 г.

Начална месечна наемна тръжна цена за обекта – 90,00 лв. без ДДС/същата е определена на основание решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./, депозит за участие в търга – 90,00 лв. Стъпка за наддаване – 9,00 лв. Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС. Сред другите условия за провеждане на процедурата са: ОбС упълномощава кмета на Община Самоков да издаде заповед за назначаване на комисия за провеждане на търга, а след провеждането му да одобри спечелия търга участник и да сключи договор за отдаване под наем с него със срок на действие 5 години, при липса на кандидати да бъде проведен повторен търг/търгове/ при същите условия, при сключването на договор за отдаване под наем да извърши приспадане от наема, които ще заплаща наемателя на  средствата изразходвани за ремонт на обекта съгласно представени от страна на наемателя разходно-оправдателни документи/фактури за закупени строителни материали, фактури за строително-ремонтни дейности, протоколи за извършена работа и др./. Максималната сума, която може да бъде приспадната от договорения наем да бъде в размер, равен на 18 месечни наема/съответно при начална наемна тръжна цена не повече от 1 944,00 лв. с ДДС/. При предсрочно прекратяване на договора за наем по искане на наемателя, всички извършени от него подобрения остават в полза на наемодателя без той да дължи заплащане на стойността им.