Ще има ли ново строителство в Белчин?

  По докладна записка от администрацията съветниците гласуваха разрешение за ново строителство в село Белчин. Докладната на кмета е във връзка с постъпило заявление от „Палакария парк” ЕООД, чрез упълномощения представител Людмила Ставрева, относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – за застрояване на поземлени имоти в местността „ЗАД ГРАДИЩЕ”, землище с.Белчин.

В четвъртък бе предложено Общински съвет – Самоков да одобри заданието и да разреши изработването на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване и да се обособи имот с устройствена зона за обществено обслужване, културно-рекреационен комплекс със сцена за провеждане на културно-тематични срещи, събори и театрални постановки, открито пространство към нея, заведение за бързо хранене-барбекю, улица на занаятите, магазини за продажба на сувенири /преместваеми обекти/, въжен и атракционен парк.

Същата дама, Людмила Ставрева, като упълномощен представител на друго дружество „Белчинец“, ЕООД е подадала заявление за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план за застрояване на поземлен имот в същата местност „ЗАД ГРАДИЩЕ” и се обособи поземлен имот с устройствена зона за обществено обслужване, отдих и почивка, зала за наблюдение, затворен детски център, парк за отдих при следните показатели на застрояване.

По-възрастните белчинци предполагат, че новото строителство ще бъде в близост до Цари Мали град.