Ще има ли Гуцал клуб на пенсионера

На юлската си сесия, преди да излязат във ваканция, съветниците от Самоков взеха решене по постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо от 21.02.2020 г. от Ангел Христов – кметски наместник на село Гуцал, с искане за отдаване под наем на общинска сграда-магазин и склад в селото. Предстои да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот с площ 71,00 кв.м., актувана като частна общинска собственост с АОС № 572/20.01.2000 г. Според решението предназначението на помещението е за клуб, за провеждането на  обществени и социални мероприятия и на жителите на село Гуцал, за осъществяване на дейности като клуб на пенсионера,  читалищни и културни мероприятия, събиране на членовете на местната ловна дружина и др. подобни”.

Начална месечна наемна тръжна цена за обекта – 107,00 лв. без ДДС/същата е определена на основание решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./. За участие в търга се допускат само регистрирани сдружения с нестопанска цел, извършващи дейности в обществена или в частна полза. При сключването на договор за отдаване под наем ще има възможност да се приспадане от наема, който ще заплаща наемателят, съответно на средствата, изразходвани за ремонт на обекта, обзавеждане и оборудване и др., съгласно представени от страна на наемателя разходно-оправдателни документи – фактури за закупени строителни материали, фактури за строително-ремонтни дейности, фактури за закупено обзавеждане и оборудване, протоколи за извършена работа и др./. Максималната сума, която може да бъде приспадната от договорения наем ще бъде в размер, равен на 24 месечни наема/съответно при начална наемна тръжна цена не повече от 3 082,00 лв. с ДДС/.