Ще газифицират Продановци

Съветниците от Самоков на сесията си в четвъртък взеха решение във връзка с подадено в общинска администрация заявление от 23.05.2018г. от „КОМЕКЕС” АД. То е за одобряване на план-схема за газоснабдяване на с. Продановци.  Общинският съвет одобри план-схема за газоснабдяването като част от ПУП-ПРЗ на село Продановци. ПУП-ИПРЗ за определяне на площадка за съхранение на газ за битови нужди ще бъде предмет на друг проект.