Шефът на Общинското ВиК, Попов, подаде оставка, освободиха го от поста и от отговорност

На октомврийската сесия стана ясно, че досегашният шеф на общинското ВиК е падал оставка. Бе взето решение по докладна записка относно постъпило заявление за прекратяване на договора за възлагане на управлението на „ВиК Чамкория – 2006“ ЕООД, от 09.10.2020г. от Иван Попов – управител.

С решението си Общински съвет-Самоков освободи от длъжност и отговорност досега действащия Управител на „ВИК  Чамкория-2006 „ ЕООД-Иван Арангелов Попов.

На основание Правилника за прилагане за Закона за публичните предприятия ,Общински съвет-Самоков избра за Управител на„ВИК  Чамкория-2006 „ЕООД Янко Сираков – временно, до провеждането на конкурс, за срок не по-дълъг от 6 месеца  и определя възнаграждение в размер на 1 060 лв.

Общински съвет възложи на кмета да проведе конкурс за избор на Управител на “ВИК Чамкория-2006”ЕООД. Сред условията по конкурса има следните изисквания: 

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • Образование: висше инженерно, икономическо или юридическо, с образователно -квалификационна степен „магистър“.
  • Професионален опит:

– професионален опит на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност – предоставяне на комунални услуги, трудов стаж във ВиК оператор, от които две години на ръководна позиция.

 

2.Необходими документи за участие в конкурса:

– заявление за участие по образец – Приложение № 1;

– декларация по образец – Приложение № 2;

– автобиография;

– копия от документи за завършено висше образование,  придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

– копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

3.Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2  и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

Втори етап: Разработване на концепция за развитие на търговското дружество за 3-годишен период на управление (концепцията се разработва само от допуснатите кандидати след първия етап).

Трети етап: Събеседване с кандидатите, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества ,представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

 

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез писмено упълномощено лице в Деловодството на Община Самоков,гр.Самоков,ул.”Македония” №34, в срок до 27.11.2020 г.

Краен срок за обявяване на допуснатите и недопуснати кандидати: 04.12.2020 г.

До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

Краен срок за представяне от допуснатите кандидати на концепция за развитие на търговското дружество за 3-годишен период на управление 14.12.2020 г.

Концепцията се предоставя в Деловодството на Община Самоков гр.Самоков, ул.”Македония”№34.