ЦИК определи ред за образуване на секции за гласуване на избиратели с увреждания с подвижна избирателна кутия

izbori

Преди часове ЦИК определи как ще се образуват секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия

1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение и избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

 

Ясен е и редът за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия се определя с отделно решение на Централната избирателна комисия.

Избирателите с трайни увреждания и избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, извършват това в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Не се допуска избирател с трайни увреждания, който отговаря на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласува в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, или обратното.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

IІ. Ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 се образуват на територията на всяко населено място, ако до 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-НС от изборните книжа) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник.

Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината/района.

Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 се прилагат копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия в секция по т. 2 се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК въз основа на представените медицински документи.

Когато до 20 март 2021 г. за секция по т. 2 са подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления.

Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Кметът на общината със заповед, издадена не по късно от 20 март 2021 г., образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2, утвърждава номерата им и определя обхвата им, както и насрочва (определя дата, място и час) за консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на ПСИК.

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

Когато на територията на една община има няколко населени места, отделни секции по т. 2 за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване в секция по т. 2 от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления за  секция по т. 2, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция по т. 2 за територията на общината.

ІІІ. Ред за образуване на секция с подвижна избирателна кутия в градовете с районно деление

На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия по т.  2 се образуват със заповед на кмета на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за административен район. Те могат да обхващат територията на повече от един административен район в рамките на многомандатния изборен район.

На територията на всеки административен район се образуват секции по т. 2 за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е не по-малко от 10, се образуват избирателни секции  за обслужване на избирателите от този административен район.

. Когато на територията на отделно населено място в рамките на административния район са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2, се образуват секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за това населено място.

ІV. Териториален обхват на секция с подвижна избирателна кутия

16. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия по т.  2 може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината.

V. Назначаване състав на ПСИК

Броят на членовете на ПСИК за секции по т. 2 е не по-малък от петима членове.

VІ. Избирателен списък за гласуване в ПСИК

22. Избирателен списък за гласуване в секция по т. 2 (Приложение № 2-НС от изборните книжа) се съставя от кмета на общината/района/ кметството/кметския наместник, когато не по-късно 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден) са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 14-НС от изборните книжа).

23. Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 и е назначена ПСИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден), може да подаде заявление (Приложение № 14-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 29 март 2021 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

24. Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува в секция по т. 2, се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 20 март 2021 г. подаде заявление (Приложение № 14-НС от изборните книжа) до органа по чл. 23, ал. 1 ИК. При образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и назначена ПСИК избирател може да подаде заявление и в срока по т. 24.

В избирателните списъци се включват имената на избирателите, които са подали заявления за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-НС от изборните книжа) не по-късно от 29 март 2021 г. (5 дни преди изборния ден ).

26. След вписване в списъка за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна кутия кметът на общината/района служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им съответно настоящ адрес.

Дописвания в избирателния списък за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна кутия не се допускат след 29 март 2021 г. (5 дни преди изборния ден), в т.ч. в изборния ден.