Хотелиери регистрират профили

article-bills-hero

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми хотелиери,

Във връзка с внедряването на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) от Министерството на туризма е необходимо лицата извършващи дейност в местата за настаняване (ЛИДО, хотелиер)  да се включат в нея и да подават данни, като регистрират свои профили.

Крайният срок за регистриране на профили в ЕСТИ е 30 септември 2019г.

Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).

Подаването на данни за настанени туристи в ЕСТИ  може да се осъществява както следва:

  1. чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула „Система регистър на настаняванията“ (СРН)– за обекти без хотелска система;
  2. чрез импорт на текстови файл на регистър (excel формат)
  3. чрез импорт от текстови файл, експортиран от хотелската програма;
  4. чрез автоматизирана комуникация „система – система“, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.

Със заповед № Т-РД-04-10/11.06.2019г.  на Министъра на туризма е утвърден нов образец на регистър за настанените туристи, съгласно чл. 116, ал. 2, т.3 от Закона за туризма (образецът се изтегля от ЕСТИ).

След въвеждането на ЕСТИ, от 01.10.2019г. отпада ежемесечното задължение на хотелиерите за подаване на информация към Национален статистически институт, към МВР за настанените чуждестранни туристи и подаването на справка-декларация за реализирани нощувки към общините.

След 01.10.2019 г., всички лица, които извършват туристическа дейност в местата за настаняване, без да са осъществили връзка с ЕСТИ и не водят регистъра, съгласно изискванията на чл.116 от ЗТ, ще се считат за нарушители.