Футболистите от Говедарци, Самоков, искат да имат съблекални в двора на местното школо. Съветниците решават казуса утре

 

Пред сесията на Общински съвет – Самоков в четвъртък ще бъде представена докладна записка от кмета Владимир Георгиев по повод постъпило в заявление от Сдружение Спортен клуб „Рилец” – Говедарци. С него се иска предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване за нуждите на сдружението. Футболистите предлагат да им се даде сграда, намираща се се в двора на ОУ „Димчо Дебелянов” – Говедарци. Постоянната комисияпо законност и обществен ред към Общински съвет – Самоков ще предложат на колегите си за сградата да се обяви конкурс. Вероятно обаче той ще бъде спечелен от спортното сдружение.

Сградата е масивна, с площ 117,00 кв.м., на един етаж, в източната част на двора на ОУ „Д. Дебелянов” – Говедарци и е общинска собственост. Вусловията на конкурса се предвижда да се направи преустройство за съблекални и санитарни възли към спортно игрище. Предлага се минимална месечна наемна цена  0,10 лв./кв.м./месечно без ДДС на база застроена площ на сградата, т.е. 0,10 лв. Х 117,00 кв.м. –  11,70 лв. без ДДС.

Срокът на договора за наем се предлага да бъде пет години.

 

Според предложението на съветниците в договора за отдаване под наем, който ще бъде сключен с класирания на І-во място участник в конкурса ще бъдат включени следните задължителни клаузи: наемателят се задължава да използва имота само по предназначение – за преустройство на съблекални и санитарни възли към сграда на спортно игрище. Наемателят се задължава да изпълни предложената инвестиционна програма в посочените срокове, както и да вложи инвестиции в обекта, а приложената инвестиционна програма трябва да е неразделна част от договора за наем. Наемателят се задължава да извърши всички необходими мероприятия по почистване, ремонт, благоустрояване и др. в общински имот, така, че тези дейности да направят имотът годен за използването му, както и да провежда текущи мероприятия по почистване и поддържането на имота и района около него в добро състояние за целия срок на договора.

Наемателят няма право да отдава под наем на трети лица, предоставения му под наем имот, трябва да заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването на общинския обект – разходите за еленергия, вода, отопление и др. по собствени партиди към съответните ведомства. При невъзможност за разкриване на собствени партиди, наемателят се задължава да заплаща в Община Самоков всички изразходвани за функционирането на обекта консумативи/ел. енергия, вода и др./ по отчитани ежемесечно показания на монтирани подотчетни измервателни уреди/електромери, водомери и др./ или на база.

Предстои да се разбере дали съветниците ще гласуват със „за“ предложението на правната комисия.