Утвърдиха щатни бройки за школото в Радуил

На сесията си в четвъртък съветниците гласуваха със за докладна записка на кмета Георгиев относно определяне на численост на персонала в дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – дофинансиране в ОУ „Христо Смирненски“, село Радуил за 8 щатни бройки – педагогически персонал.