Увеличиха такса смет за селата

Преди дни, на сесията си съветниците гласуваха да се увеличи таксата за сметосъбирани в селата. Очакванията са поне да не се трупат бунища около населените места – коментират местни.

– За  имоти на физически лица в селата (без с. Говедарци, с. Широки дол, с. Райово, с. Радуил) – 12 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Така жителите на Марица, Бели Искър, Драгушиново, Доспей, Продановци, Белчин, Ковачевци, Мала църква, Алино, Ярлово, Маджаре, Поповяне, Злокучене, Рельово, Клисура, Горни окол, Долни окол, Шипочане, Гуцал, Ново село ще плащат  такса смет в размер на 12 промила върху данъчната оценка на имота, от които – 5 на хиляда – сметосъбиране и сметоизвозване,  3 на хиляда – за обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и 4 на хиляда – за чистотата на териториите за обществено ползване.– За  имоти на физически лица в с. Широки дол, с. Радуил и с. Райово – 9 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот

– За  имоти на физически лица в село Говедарци- 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

– Освобождават се от такса битови отпадъци имотите, находящи се в с. Лисец и с. Яребковица.

– За имоти, разположени в индустриална зона „Червената земя“, землище на с. Драгушиново – 20 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

– За жилищни имоти на физически лица в к.к. Боровец- 8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

– За нежилищни имоти на физически лица в к.к. Боровец- 10 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

– За жилищни и нежилищни имоти на физически лица във вилните зони и селищните образувания – 20 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот

– За Самоков се запазва тазгодишният размер на такса битови отпадъци, съответно:  за имоти на физически лица и жилищни имоти на юридически лица в първа зона – 2.3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот,  за втора зона – 2,8 промила, за трета и четвърта зона – 3,7 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

Документът 1:1

Чл.17 ал. /1/ Размерът на таксите се определя върху основа, както следва:

  1. На база количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци  и честотата на тяхното транспортиране

1.1 За жилищни, нежилищни и вилни имоти, собственост на физически лица и търговци по смисъла на Търговския закон:

1.1.1  За услугите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране според количеството на битовите отпадъци в левове за година на стандартен съд;

1.1.2 За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – пропорционално (в промил)

–  върху по-високата стойност между данъчната оценка на имота  или отчетната стойност на активите – сгради, земя (за предприятия) .

– пропорционално (в промил) върху данъчната оценка на имота ( за граждани ).

1.1.3 За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване :

–  върху по-високата стойност между данъчната оценка на имота  или отчетната стойност на активите – сгради, земя (за предприятия) .

– пропорционално (в промил) върху данъчната оценка на имота ( за граждани ).

1.2 За жилищни, нежилищни и вилни имоти, собственост на физически лица и търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани  за извършване на туристически услуги:

1.2.1  За услугите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране според количеството на битовите отпадъци в левове за година на стандартен съд;

1.2.2 За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – пропорционално (в промил)

–  върху по-високата стойност между данъчната оценка на имота  или отчетната стойност на активите – сгради, земя (за предприятия) .

– пропорционално (в промил) върху данъчната оценка на имота ( за граждани ).

1.2.3 За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване –

–  върху по-високата стойност между данъчната оценка на имота  или отчетната стойност на активите – сгради, земя (за предприятия) .

– пропорционално (в промил) върху данъчната оценка на имота ( за граждани ).

  1. Когато лицата по ал.1 т.1.1 не са подали декларация за облагане на база брой съдове за битови отпадъци – за жилищни, нежилищни  и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти, собственост на физически лица и търговци по смисъла на Търговския закон, за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, за услугите по третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – таксата ще се определя  пропорционално (в промил) върху данъчната оценка на имота.
  2. Когато лицата по ал.1 т.1.2 не са подали декларация за облагане на база брой съдове за битови отпадъци –  таксата за услугите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци , за услугите по третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и услуги по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – таксата се определя служебно.Ал. /2/  Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.15 подават декларация /по образец 1/ в община Самоков в срок до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларация се подава в двумесечен срок от придобиване на имота. По изключение за 2022 г срокът за подаване на заявленията е 31.01.2022 г.
    Ал./4/  изм. с Решение № 1698/23.12.2010г. Когато предприятието /фирмата, собственик на недвижимия имот, не е подало горепосочената декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимият брой и вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове то заплаща годишната такса върху по-високата стойност на имота между данъчната му оценка по Приложение 2 от ЗМДТ и отчетната му стойност.От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане. За установеното нарушение се изготвя протокол и се изпраща съобщение до данъчно задълженото лице.