Търг за парцели

article-bills-hero

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.12.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 30.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.11.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 30.11.2020 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 30.11.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51