Търг за обект в „Арена“

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.11.2021 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: общинско помещение с площ 9,00 м², находящо се на сутеренния етаж в общинска сграда с идентификатор № 65231.908.429.3 – сградата на хотел “Арена” – Самоков, актувана с АОС № 8900/08.12.2009 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 31,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 31,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 3,00 лв.

Депозит за участие в търга – сума равна на един месечен наем, т.е. 31,00 лв. /тридесет и един лева/, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков или в касата на Община Самоков в срок до 01.11.2021 г. вкл.

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков срещу 20лв. /двадесет лева/ без ДДС, платими в брой в касата на общината до 12.00 ч. на дата 01.11.2021г. вкл.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.30 ч. на дата 01.11.2021г. вкл.

Огледът се извършва до дата 01.11.2021г. вкл., след представен платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе нов търг на 10.11.2021 г. при същите условия, като срокът за подаване на документи се удължава до 08.11.2021 г.