Търг за магазин в Гуцал

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общинско помещение с площ 50,00 кв.м., находящо се вдясно от централния вход в сградата на закритото Основно училище „Васил Левски” в с. Гуцал-парцел VIII, кв. 23 „Училище” по плана на селото, актувана като публична общинска собственост с АОС № 570/20.01.2000 г. Предназначение на обекта: „За извършване на търговска дейност-магазин.”

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 75,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –75,00 лв.

Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Гуцал

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общинско помещение с площ 50,00 кв.м., находящо се вдясно от централния вход в сградата на закритото Основно училище „Васил Левски” в с. Гуцал-парцел VIII, кв. 23 „Училище” по плана на селото, актувана като публична общинска собственост с АОС № 570/20.01.2000 г. Предназначение на обекта: „За извършване на търговска дейност-магазин.”

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 75,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –75,00 лв.

Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Гуцал

Дата на публикуване 12.10.2020 г.