Търг за имотите при „Любчо Баръмов“

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.
Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.03.2021г.
Депозит са участие в търга се внася до 22.03.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.03.2021 г.
За справки: тел.0722/6-69-51