Търг за земеделска земя

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.03.2021 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 594/26.11.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 31228.5.292 с площ 12,467 дка, нива, АОС № 4580/25.04.2005 г.,
находящ се в м. “Ливадето” в землището на с. Злокучане

Начална годишна наемна цена за имота – 250,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 250,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 25,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 01.03.2021 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 01.03.2021 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 01.03.2021 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 09.03.2021 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.02.2021 г.