Търгове за наем на земи в Самоковско

По докладна на общинска администрация съветниците гласуваха положително заявления на юридически и физичиски лица за наемане на земеделски земи. В землището на Злокучане заявлението е от Георги Димитров Станьов. Ще бъде организиран търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти с обща площ от 30,792 дка в  „Орниче“, землището на с. Злокучене, актуван с Акт за частна общинска собственост № 16024/02.01.2018г., нива,  в местността „Орниче“, землището на с. Злокучене, актуван с Акт за частна общинска собственост № 16025/02.01.2018г., поземлен имот нива, находящ се в местността „Орниче“, землището на с. Злокучене, актуван с Акт за частна общинска собственост № 16026/02.01.2018г., нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с Акт за частна общинска собственост № 16027/02.01.2018г., нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с Акт за частна общинска собственост № 16028/02.01.2018г., нива, находящ се в местността „Анчина могила“, землището на с. Злокучене, актуван с Акт за частна общинска собственост № 16029/02.01.2018г., проектен имот 31228.4.511, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 31228.4.51/, целият с площ от 14,123 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с Акт за частна общинска собственост № 16030/02.01.2018г. и други имоти от землището на селото. Предложения за участие в търга се подават на деловодството на община Самоков, като срокът за подаване не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата на обявлението за провеждане на търга. Срокът за наемане е шест години. Други заявления са подадени от

Валентина Благовестова Крумова за имоти в землището на Ново село. Ще бъде проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти с обща площ от 13, 421 дка, сред тях са         нива в местността „Агмаците“, землището на с. Ново село, актуван с Акт за частна общинска собственост № 16502/05.11.2018г., нива, находящ се в местността „Азмако“, землището на с. Ново село, актуван с Акт за частна общинска собственост № 16503/05.11.2018г. и др. За тези имоти срокът за наемане също е шест години. От Димитър Георгиев Гергинов са постъпили заявления за наемане на имоти в Доспей. Ще бъде обявен търг за имоти с площ 80,502 дка. Заявления има и за имоти в село Продановци и местността „Пашеница“.

По време на сесията съветници коментираха, че е практика замите да се наемат за евросубсидия, но не е добре да не се прибира реколтата и да остава на полето.