Трябват пари за ремонти

С решение на съветниците Общината ще кандидатства за външно финансиране по проект „Красива България” с обекти: „Текущ ремонт на ОУ „Димчо Дебелянов”, с.Говедарци, община Самоков, „Текущ ремонт на сграда на бивш родилен дом – гр.Самоков с идентификатор 65231.909.199.1 и „Благоустройство и паркоустройство на част от УПИ I „За Байракли джамия и озеленяване III-ти етап” – гр.Самоков, като декларира, че при одобрение на проектите ще осигури 60% от финансовите средства за тяхното реализиране.

Общината ще кандидатства като партньор на  Сдружение „Съвет по туризъм Самоков”  с проект: „Балкански гастро и етно фестивал”  за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество. По време на заседанието на Общински съвет в четвъртък Светлана Атанасова не гласува, поради конфликт на интереси.