Три бунгала под наем в Боровец

На сесията си през месец ноември съветниците взеха решение по докладна записка от кмета на Самоков относно отдаване под наем на  включени в приетата с решение на ОбС-Самоков Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г. общински обекти – бунгала, намиращи се в Боровец.

ОбС-Самоков упълномощи кмета на Община Самоков и общинска администрация да проведат публично оповестени отделни търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от две години на следните общински имоти:

бунгало с площ 18,00 кв.м., на един етаж. Начална месечна наемна тръжна цена – 174,00 лв. без ДДС/същата е определена на основание решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./, депозит за участие в търга – 174,00 лв.

Втроият търге ще е за бунгало с площ 53,00 кв.м., на един етаж, актувано като частна общинска собственост през 2015 г. Начална месечна наемна тръжна цена – 512,00 лв. без ДДС/определена на основание решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./.

Ще има търг и за бунгало с площ 53,00 кв.м., на един етаж,  актувано като частна общинска собственост през 2015 г., начална месечна наемна тръжна цена – 512,00 лв. без ДДС/определена на основание решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./.

На сесията бе упълномощен кмета да издаде заповеди за провеждането на съответните тръжни процедури, след провеждането им да одобри спечелилите търговете участници и да сключи договори за отдаване под наем с тях за съответните обекти със срок на действие две години.