СЪОБЩЕНИЯ за ИЗБОРИТЕ

община-самоков

 

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

*************************

Общинска администрация Самоков уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., че :

І. До кмета на общината на гише ГРАО в ЦАО, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа:

 1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение/Приложение №67- НС/ – до 17.09.2022 г.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 1. Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес  на избирател в изборите за народни представители от избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места /Приложение № 21-НС / – до 17.09.2022 г.
 2. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители /Приложение № 25-НС/, подава се от регистриран кандидат за народен представител, членове на ЦИК, членове на РИК, наблюдатели – до 17.09.2022 г
 3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци /Приложение № 17-НС / – до 24.09.2022 г.
 4. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия /Приложение №67-НС / – до 26.09.2022 г.
 5. Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък /Приложение № 18-НС / –  до предаване списъците на СИК.
 6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК. /Приложение № 20-НС/  – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица от избирател, заявил че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес  на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК. /Приложение № 19-НС/  – до предаване на избирателните списъци на СИК.

 

 1. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден. /Приложение № 22-НС/. Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

 

ІІ. Пред съответната секционна избирателна комисия могат да подадат следната изборна книга:

            Приложение № 23-НС Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за президент и вицепрецидент на републиката и за народни предствители на 02 октомври 2022 г.   

Декларацията се подава до СИК от избиратели:

 • включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано „ПО“ или „МП“, явили се в секцията по постоянния си адрес, след като представят удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1 ИК, че основанието за включването им в списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице;
 • включени в списъка на заличените лица, но имат издадено удостоверение за гласуване на друго място – УГДМ, които са се явили в секцията и желаят да гласуват по постоянния си адрес, след представяне на удостоверението (УГДМ);
 • включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано МВнР (вписани в списък за гласуване извън страната), които в изборния ден се намират в страната и са се явили да гласуват в секцията по постоянния им адрес;
 • членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • които са с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за тях секция или в избрана от тях подходяща секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • които са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното заведение;
 • постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на избирателния списък за гласуване от ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
 • вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното място;
 • ученици редовно обучение, които гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на заверена от учебното заведение ученическа книжка